Chung cư Lê Đại Hành - Theo Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, sâu sắc, có tính thực tiễn cao và tích cực tranh luận để làm rõ vấn đề. “Đây là lần thứ hai trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng có nhiều kinh nghiệm, nắm chắc tình hình, thực trạng những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Phần trả lời của Bộ trưởng mạch lạc, rõ ràng, cầu thị và rất thẳng thắn nhận trách nhiệm trước Chính phủ và Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nói.Chung cư Lê Đại Hành - Những bí mật mà chủ đầu tư chưa bật mí về căn hộ

Về nội dung chất vấn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ là những vấn đề luôn mang tính thời sự và trong thực tiễn đang có nhiều vướng mắc được các đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Lĩnh vực này liên quan trực tiếp đến công tác cán bộ, công chức, viên chức, đến hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, công tác quản lý, điều hành của từng ngành, từng địa phương và trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với công tác cán bộ. Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, sự tập trung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã nỗ lực triển khai và hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn liên quan đến tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và làm tốt nhiệm vụ quản lý ngành.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, triển khai hiệu quả các giải pháp trước mắt và lâu dài liên quan đến nhiệm vụ, lĩnh vực đã được chất vấn, tập trung vào một số vấn đề.

Chung cư 55 Lê Đại Hành - Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm chặt chẽ theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sớm tổng kết mô hình thí điểm việc hợp nhất các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ liên thông hoặc tương đồng do địa phương đăng ký hoặc theo nghị quyết của Quốc hội và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc và quyết liệt hơn nữa đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để đạt được mục tiêu đề ra. Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương và Đề án tinh giản biên chế của bộ, ngành, địa phương theo lộ trình đến năm 2021.

Rà soát việc tinh giản biên chế đối với lĩnh vực giáo dục và y tế. Sửa đổi, bổ sung định mức học sinh, giáo viên trên lớp, định mức nhân viên y tế trên số giường bệnh cho phù hợp theo từng vùng và giữa nông thôn với đô thị, giữa miền núi với đồng bằng, bảo đảm mục tiêu người học phải có giáo viên, người bệnh phải có bác sĩ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, năm 2019, cố gắng xử lý dứt điểm bất cập về hợp đồng đối với giáo viên và nhân viên y tế. Năm 2020 ban hành nghị quyết về tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục và y tế.

Tích cực đôn đốc hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong năm 2019, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục gắn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Có phương án lộ trình bố trí, sắp xếp, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức dôi dư và những người hoạt động không chuyên trách. Khuyến khích, tăng cường thực hiện chế độ kiêm nhiệm, tiếp tục rà soát, thường xuyên theo dõi, đánh giá công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng đào tạo thi nâng ngạch, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần xây dựng quy định mới việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức lãnh đạo, quản lý. Quy định về chế độ, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ là người dân tộc để triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngay sau khi luật có hiệu lực. Nghiên cứu việc tổ chức thi, xét nâng ngạch bảo đảm phù hợp với Đề án tiền lương, đáp ứng yêu cầu thực tế. Rà soát lại các điều kiện về các quy định tin học, ngoại ngữ trong thi nâng ngạch, bổ nhiệm. Tổng kết hoàn thiện các quy định và triển khai xây dựng vị trí việc làm khoa học, làm cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ tinh giản biên chế. Rà soát, ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với từng chức danh, chức vụ, bảo đảm thiết thực, tránh trùng lặp về nội dung, lãng phí về nguồn lực.

Nguồn tham khảo bài viết: http://isunshinecity.com/hdi-tower-55-le-dai-hanh

Chủ đề cùng chuyên mục: