1. Số con cai sữa theo lứa đẻ

Lứa 1 bình quân 9,32 con, lứa 2 là 10,08 con, lứa 3 khoảng 9,9 con, lứa 4 là 9,83 con, lứa 5 là 9,59 con, và lứa 6 là 9,29 con. Số con cai sữa có khuynh hướng giảm từ lứa 2 trở đi.

Số con cai sữa có khuynh hướng giảm, nhiều nhất ở lứa 7 và lứa 8 (lứa 7 bình quân 8,88 con và lứa 8 là 8,55 con). Bình quân ở nái trên lứa 7, số con cai sữa sẽ dưới 9 con.

Chính vì vậy, việc duy trì cơ cấu đàn nái là rất quan trọng.

Nếu đàn nái có nhiều con trên lứa 7 thì số con cai sữa sẽ giảm. Nái trên lứa 7 chỉ nên chiếm dưới 10% tổng số nái.2. Trọng lượng cai sữa theo lứa đẻ

Trọng lượng heo con cai sữa ở nái lứa đầu bình quân là 6,05kg, nái lứa 2 là 6,46kg, nái lứa 3 là 6,47kg sau đó giảm dần, đến lứa 7 chỉ còn khoảng 6,11kg.

So với nái rạ thì nái lứa đầu có lượng sữa tiết ra và số con đẻ ra ít hơn. Nái ở lứa 3 và lứa 4 thì sản lượng sữa và số heo con đẻ ra nhiều. Nái trên lứa thứ 5 thì lượng sữa sản xuất và số heo con đẻ ra sẽ giảm dần. Tag: máy thổi khí

3. Trọng lượng cai sữa và trọng lượng ở 40 ngày tuổi

Trong trường hợp trọng lượng khi cai sữa đạt 3kg thì ở 40 ngày tuổi sẽ chỉ đạt 7,7kg, lần lượt ở mức 5kg là 10,4kg; 6kg là 12,5kg; và 8kg là 15,3kg.

Nghiên cứu cho thấy, trọng lượng khi cai sữa liên quan rất lớn tới trọng lượng heo lúc 40 ngày tuổi. Cần đặt mục tiêu trọng lượng heo lúc 40 ngày tuổi phải đạt trên 10kg. Để đạt được mục tiêu này thì trọng lượng khi cai sữa tối thiểu phải đạt là 5kg.

Hệ số tương quan giữa trọng lượng heo con khi cai sữa và lúc 40 ngày tuổi là 0,33.

4.Trọng lượng cai sữa và trọng lượng ở 60 ngày tuổi

Trường hợp trọng lượng khi cai sữa đạt 3kg thì ở 60 ngày tuổi sẽ đạt 18,4kg, lần lượt ở mức 5kg là 23,4kg; 6kg là 26 kg; 8kg là 29kg. Bình quân là 24,5kg.

Nếu mục tiêu 60 ngày tuổi đạt 25kg thì khi cai sữa heo phải đạt trọng lượng là 6kg. Nếu khi cai sữa heo đạt 7~8kg thì lúc 60 ngày tuổi heo sẽ đạt trọng lượng cao. Tag: máy quạt nước

Hệ số tương quan giữa trọng lượng khi cai sữa và lúc 60 ngày tuổi là rất cao (khoảng 0,526).

5.Trọng lượng cai sữa và ngày tuổi xuất chuồng

Nếu trọng lượng cai sữa là 3kg thì ngày tuổi heo đạt 105kg là 210 ngày, 5kg là 185 ngày, 6kg là 180 ngày, 8kg là 172 ngày.

Chênh lệch ngày tuổi xuất chuồng giữa trọng lượng heo cai sữa 3kg và 5kg là 25 ngày, 3kg và 6kg là 30 ngày, 5kg và 6kg là 5 ngày.

Hệ số tương quan giữa trọng lượng khi cai sữa và lúc xuất chuồng là khoảng 0,446.

6. Tăng trọng lượng khi cai sữa

Để tăng trọng lượng heo con cai sữa thì nái mang thai từ 84 ngày nên cho ăn từ 2,4~3kg. Trước khi đẻ từ 15~20 ngày cho ăn bổ sung chất béo khoảng 100~200 gam/con. Tag: máy sục khí

Cung cấp đầy đủ năng lượng cho nái. Từ ngày 14~21, nái sẽ tiết ra nhiều sữa nhất, nên trại đẻ phải quản lý môi trường nuôi và cung cấp nước uống phù hợp cho trại.

Cho heo con tập ăn sẽ cải thiện được trọng lượng cai sữa.

Nguồn: 2lua.vn/article/anh-huong-cua-trong-luong-heo-con-cai-sua-doi-voi-nang-suat-trai-phan-2-40774.html