Độ song khai: một hàng độ, một hàng kẽm.
Độ tam tằng: Một hàng độ, hai hàng kẽm.
Độ cường: Chỉ phẩm hai độ, một kẽm.
Độ liên ba: Một hàng độ, ba hàng kẽm.
Độ nhập hậu: Độ kẽm chỉ duy nhất một hàng.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.