100% chất thải nguy hiểm tại TP Hồ Chí Minh được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường

Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm Hà Nội Mới11/12/17 08:04 GMT+72 liên quanGốcUBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy nan, chất thải y tế nguy nan trên địa bàn, với mục tiêu đảm bảo 100% chất thải nguy hiểm, chất thải y tế nguy hại phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

Đối với các cơ sở y tế công lập, từ ngày 1-6-2018, thực hiện xã hội hóa công đoạn vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hiểm chiếm 30% tổng chi phí vận chuyển, xử lý; thị trấn bao cấp giai đoạn vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy khốn chiếm 70% tổng chi phí vận chuyển, xử lý. Từ ngày 1-6-2019, thực hiện xã hội hóa quá trình vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy khốn chiếm 60% tổng tầm giá vận chuyển, xử lý; đô thị bao cấp công đoạn lắp ráp vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy nan chiếm 40% tổng giá tiền vận chuyển, xử lý. Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Từ ngày 1-6-2020 trở đi, thực hiện xã hội hóa hầu hết trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại công lập.

Thuê xử lý chất thải gian nguy, DN có phải giám sát quy trình?


Ông Phạm Đức Mạnh (Ninh Bình) dự định mở tập đoàn, có phát sinh chất thải nguy khốn nên đã ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực xử lý rác thải gian nguy. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Mạnh hỏi, sau khi có biên bản bàn giao rác thải nguy khốn thì công ty của ông có phải kiểm tra giám sát đường đi của rác thải hay quy trình xử lý rác của đơn vị mà công sở của ông đã ký hợp đồng hay không?

Bộ khoáng sản và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:


Theo luật pháp tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, trong nếu không tự tái tiêu dùng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy nan tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải nguy khốn phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải nguy hiểm với các tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp.

Đồng thời, theo điều khoản tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ khoáng sản và Môi trường về quản lý chất thải nguy nan, chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải sử dụng chứng từ chất thải nguy nan sau mỗi lần chuyển giao chất thải nguy khốn và sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày chuyển giao chất thải nguy khốn nếu không chiếm được 2 liên cuối cùng của chứng từ chất thải nguy hại mà không có lý do hợp lý bằng văn bản từ phía công sở, cá nhân tiếp nhận chất thải nguy hiểm thì chủ nguồn thải chất thải nguy nan lên tiếng Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo lao lý của luật pháp.=> giá xử lý rác thải công nghiệp

Trong khi, theo các lao lý hiện hành, chủ nguồn thải chất thải nguy hiểm không hề kiểm tra, giám sát các công đoạn xử lí nước sạch vận chuyển hay quy trình kỹ thuật xử lý chất thải nguy hại của đơn vị xử lý chất thải nguy hại.