Đây là content đáng chú trọng được đề cập ở Dự thảo Nghị định phép tắc về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo đó, đề cập cụ thể tới 08 đối tượng ứng dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế (Điều 11).

điều 11. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế

1. doanh nghiệp, công ty kinh doanh đang sử dụng HĐĐT có mã của cơ thuế quan trước ngày 01/012018 theo hướng dẫn của Bộ tài chính thì nối tiếp vận dụng HĐ ĐT có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018;

2. công ty, đơn vị kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện biến đổi để vận dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty hoặc hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan từ ngày 01/07/2018;

3. tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ mạng lưới máy vi tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không ứng dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty thực thi thay đổi để sử dụng hóa đơn điện tử viettelcó mã của cơ thuế quan từ ngày 01/07/2018;

4. Các công ty vi phạm về quản lý, vận dụng hóa đơn; công ty có hoạn nạn cao về việc chấp hành pháp lý thuế vận dụng hóa đơn điện tử viettelcó mã của cơ quan thuế;

5. doanh nghiệp mới thành lập nếu không sử dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty, không mua hóa đơn do cơ thuế quan đặt in thì vận dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan trong thời kì 06 tháng. Hết thời gian 6 tháng công ty chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử viettel của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan thông qua T-Van;

6. công ty vừa và nhỏ ở vùng trở ngại, đặc biệt trở ngại nếu không ứng dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty thì được cơ thuế quan hỗ trợ để vận dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế;

7. Hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ ngân quỹ.

http://www.cell-relay.com/category/c...a-don-dien-tu/
Giao Bộ ngân quỹ chỉ bảo vận dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh phù hợp với kỳ vĩ, ngành nghề, địa bàn.

8. Cơ thuế quan thực thi dịch vụ cấp lẻ hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế cho các tổ chức không phải là công ty, hộ gia đình và cá thể không kinh dinh nhưng có nảy sinh hành động bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn để giao cho du khách.

Trường hợp người có nhu cầu vận dụng hóa đơn lẻ nếu đã có chữ ký số thì chẳng hề đến cơ thuế quan mà sẽ gởi yêu cầu tới cơ quan thuế để được cấp hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông báo điện tử của Tổng cục Thuế. Cán bộ thuế (được cấp quyền) thực hiện lập hóa đơn điện tử viettel trên hệ thống. Người có nhu cầu vận dụng hóa đơn điện tử viettel lẻ thực hiện nộp thuế điện tử trước khi được cấp lẻ hóa đơn điện tử viettel. Cán bộ thuế (được cấp quyền) truyền hóa đơn điện tử viettel có chữ ký số của cơ thuế quan chuyển cho người có nhu cầu theo đường điện tử.

Người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ chưa có chữ ký số thì tới cơ quan thuế để được chỉ bảo làm giấy tờ điện tử trên máy tính ở cơ thuế quan để được cấp lẻ hóa đơn điện tử viettelcó mã của cơ quan thuế. Người có nhu cầu vận dụng hóa đơn lẻ thực thi nộp thuế trước khi được cấp lẻ hóa đơn điện tử viettelcó mã của cơ quan thuế.

Theo Dự thảo này, Bộ ngân quỹ có phương thức tương trợ công ty vận dụng hóa đơn in từ mạng lưới máy vi tính chuyển sang vận dụng hóa đơn điện tử viettel của doanh nghiệp/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/7/2018.

Chi tiết: http://www.cell-relay.com/

Đối với trường hợp hóa đơn do công ty đã đặt in trước ngày 01/01/2018 thì được nối tiếp sử dụng trong năm 2018, năm 2019.

đồng thời, Bộ ngân quỹ thiết yếu phương thức tương trợ công ty chuyển sang vận dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty hoặc hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan từ năm 2019.

dự định Dự thảo Nghị này khởi đầu có hiệu lực thực hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay vì cho Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014.

thêm đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử viettel

ở Dự thảo, Bộ ngân sách cũng yêu cầu, ngoài những doanh nghiệp đã ứng dụng HĐĐT theo chỉ dẫn ở Thông tư số 32/2011/TT-BTC (tổ chức, cá biệt chọn lựa áp dụng hóa đơn điện tử viettel khi đổi chác hàng hóa, cung ứng dịch vụ; doanh nghiệp chăm sóc giải pháp hỗ trợ việc khởi tạo, truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông hiệu độc ác liệu của hóa đơn điện tử viettel giữa người bán hàng và người mua hàng; cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá biệt có liên đới đến việc khởi tạo, phát hành và áp dụng hóa đơn điện tử viettel), còn mở mang thêm đối tượng vận dụng.

chi tiết, ứng dụng với công ty, công ty kinh dinh đang thực thi giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế, hoặc là công ty kinh tế có vận dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, có chữ ký điện tử theo nguyên tắc của pháp luật; ứng dụng bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với công dụng kế toán, bảo đảm ác nghiệp liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào ứng dụng (hoặc căn cứ hiểm độc liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn thì sử dụng hóa đơn điện tử viettel của doanh nghiệp trong hành động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

với doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh có mã số thuế đang ứng dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 1/1/2018, nếu có thừa cảnh ngộ nêu trên thì áp dụng HĐĐT của doanh nghiệp từ ngày 1/1/2018 trong hành động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; công ty, tổ chức kinh doanh mới khai trương nếu đủ cảnh ngộ áp dụng HĐĐT của doanh nghiệp, không lựa chọn tìm hóa đơn đặt in của cơ quan thuế, không chọn lọc áp dụng HĐĐT có mã chuẩn xác của cơ quan thuế, thì sử dụng HĐĐT của công ty.
Nguồn: tại đây